Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A1 Autó Kft.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Autó Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft.  fontosnak tartja azt is , hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai az A1 Autó Kft. a üzemeltetője kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2.
E-mail címünk: privacy@a1toyota.hu
Webcímünk: www.meszlenyiauto.hu
Telefonszámunk: +36 66 519 200

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire az A1 Autó Kft. a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az A1 Autó Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Általad történt megadás után a Az A1 Autó Kft. felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak az A1 Autó Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére -a személyes adatok kezelésének ideje alatt – kérelmére bármikor módosítjuk azokat. Ezt az igényét bármelyik elérhetőségen keresztül közölheti.

Ha ezt nem tudja megtenni, akkor a megadott elérhetőségeinken keresztül ezt Tőlünk is kérheti.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük.

A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés tartama alatt jogosult megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni az A1 Autó Kft. által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük.

Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az A1 Autó Kft-t adatok közlése, adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után az A1 Autó Kft. a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve az A1 Autó Kft., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeljük.
A tiltakozást a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozás beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.      Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                Web: http://naih.hu

 

 

AZ A1 AUTÓ KFT. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Az adatkezelés NAIH száma:

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Autó Kft az ügyfelek által megadott név és e-mail cím adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Természetesen bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevél küldéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? .

A szolgáltatásainkról, akcióinkról összeállított email-jeink célba juttatását az R&R Zrt. szoftverének (cSFA) igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk, illetve innen választjuk ki az email-jeink címzettjeit.

Az R&R Zrt. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.
E-mail címük: info@rrsoftware.hu
webcímük: www.rrsoftware.hu
Telefonszámuk: +36-1-436-7850,

 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. ÉS AZ A1 AUTÓ KFT., KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁS ADATKEZELÉSÉNEK

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma:  NAIH-90299, NAIH-90332

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft és az A1 Autó Kft. a munkavállalók és az ügyfelek (érintettek) képmását és a kamera által rögzített adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. és az A1 Autó Kft. vagyonvédelmi célból kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A képfelvételeket az érintettek hozzájárulása alapján kezeljük, melyet azzal ad meg, hogy ügyfél esetén belép az adatvédelmi tájékoztatóval és piktogrammal ellátott területre, munkavállaló esetén pedig a munkaviszony létesítése.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a felvétel rögzítését követő 3 napig, de legfeljebb addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Ki kezelheti, láthatja a felvételeket?

Az élőképet munkaidőben az adatkezelő munkavállalói, munkaidőn kívül a Carlo Quality Kft. vagyonőre látja.

A felvételek visszanézéshez, a másoláshoz és a manuális törléshez az ügyvezetőnek van csak jogosultsága. A felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Csak a hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Jogorvoslat:

Jogorvoslati lehetőségek az általános adatvédelmi tájékoztató szerint megtekinthető a www.meszlenyiauto.hu honlapján valamint az adatkezelő(k) ügyfélterében.

 

AZ A1 AUTÓ KFT. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSÉNEK

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Autó Kft az ajánlatkérő ügyfelek adatait (név, lakcím, email, telefonszám) közvetve, vagy közvetlenül a saját CRM ügyfél menedzsment rendszerébe (cFSA) rögzíti és kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Autó Kft. abból a célból kezeli, hogy érdeklődésére ajánlatot tudjunk készíteni.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést az Ön személyes hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a rögzítést követő 5 évig, de legfeljebb addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatai a M.A. munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A Renault ügyfelek adatait a Renault Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 96-98. +36 1 358 6000, ugyfel.kapcsolat@renault.hu) részére továbbítjuk. A cFSA rendszerbe felvitt ügyféladatok alapján a Renault saját Configurator programjával az értekesítő összeállítja a kiválasztott jellemzőkkel bíró autó modellt. A Configurator ez alapján árajánlatot ad. Az árajánlat személyre szabott, melyhez az ajánlatkérő nevét, lakcímét kell megadni.

A Citroen ügyfelek adatait, a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése miatt a C Automobil Import Kft., (1194 Budapest, André Citroën u. 1., +36 1 348 4848, kapcsolat@c-automobil-import.hu) importőr részére a CARE nevű ügyfélkezelője és a cSFA szinkronizálja az adatokat.

A Toyota ügyfelek árajánlathoz szükséges adatait a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Toyota Central Europe Kft.- vel (2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., 06-40-869682, infohu@toyota-ce.com) a Progression programján keresztül továbbítjuk a cFSA programon keresztül.

A többi márka ügyfeleinek adatait nem továbbítjuk.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az ügyfeleink adatai az R&R Zrt. szoftvereinek (cSFA, CDP) igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk, ügyvitelhez szükséges műveleteket.

Az R&R Zrt. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.

E-mail címük:            info@rrsoftware.hu

webcímük:     www.rrsoftware.hu

Telefonszámuk: +36-1-436-7850,

 

AZ A1 AUTÓ KFT. BANKI ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGÉNEK

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatfeldolgozói tevékenységet végzünk?

Az A1 Autó Kft a különböző bankok online felületén tevékenykedik. Hitelügyintéző munkatársaink felviszik az ügyfelek adatait az online felületen, majd a kötelezően szükséges dokumentumok, okmányok szkennnelése után azokat feltöltik az online rendszerbe, vagy e-mail-en keresztül továbbítják azokat a bank részére.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a banki hitel megigénylése, illetőleg folyósítása érdekében kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést az Ön személyes hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait tartalmazó elektronikus dokumentumokat a hitelszerződés megkötését követően azonnal, de legfeljebb addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatai a M.A. hitelügyintéző munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Adatait az M.A.-ával szerződéses viszonyban lévő bankok közül annak részére továbbítjuk, akit Ön megjelöl.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Facebook